Meleklerde Bir Gün

Anasayfa / Meleklerde Bir Gün

 

 

Okulumuz çalışan velilerimiz için sabah 07.30 da açılarak güne başlar.
Her sabah öğrencilerimiz toplanana kadar (36 -72 ay ) grubumuz reggio emila eğitimini doğrultusunda sabah oturumu yaparak, ( 20- 36 ay ) grubunda montesori eğitimi için hazırlıklarını tamamlayarak güne başlıyoruz. Ardından organik ve lezzetli kahvaltımız ile bol enerji toplayarak eğitime başlıyoruz.

Serbest Zaman Etkinliklerimiz

Serbest zaman etkinlikleri; okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen rehberliğinde, çocukların küçük gruplar halinde kendi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda ilgilendikleri etkinliklerdir. Ġlgi köĢeleri ve sanat çalıĢmalarından oluĢmaktadır. Bu iki temel etkinlik bir arada ve dengeli biçimde yürütüldüğü zaman eğitim baĢarılı olur. Çocuklar, serbest zaman etkinlikleri sırasında kendi isteklerine ve ilgilerine göre çoğu zaman da kendi seçtikleri arkadaĢlarıyla bir etkinliğe yöneldikleri zaman yetiĢkin baskısı hissetmeden, rahat ve özgür bir ortamda daha yaratıcı olurlar, denemelere giriĢirler ve buluĢlarını serbestçe ortaya koyabilirler. Okul öncesi eğitimin çocuğun sosyal, zihinsel, duygusal, dil ve fiziksel geliĢim alanlarına sağlayacağı kazanımlar, öğrenme ve öğretme ortamının kalitesiyle doğrudan iliĢkilidir. Öğrenmeyi kolaylaĢtırmak için öğrenme ortamının, çocukların ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmesi gerekir.

Eğlenceli Matematik

Okul öncesi dönemde matematik korkusu, ön yargısı gelişmemiştir. Matematiğin oyunsal,eğlenceli ve güzel yönünü tanımak için daha uygun bir alan olamaz. Okul öncesi dönemdeki çocuklar gözlem yapmayı, araştırma incelemeler yapmayı, deneyleri çok sever. Bu ortam da çocukların merak ve araştırma duygularını geliştirici ve zihinsel becerilerini uyarıcı etkinliklerden biri olan “matematik etkinlikleri” ile mümkündür. Yaşamın diğer yıllarında çocukların matematik alanlarında daha başarılı olabilmeleri için, onlara yardımcı olabilecek  etkinlikler ile erken yaşlarda karşılaşmaları gerekmektedir. Özellikle ilkokul döneminde çocuklarda matematik ön yargısının gelişmemesi, matematiği sevmesi, matematik etkinliklerine karşı heyecan duymaları ve matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmeleri, okul öncesi yıllardaki matematik yaşantıları ile bağlantılıdır. Çünkü okul öncesi dönem birçok matematik kavramının temellerinin kazanıldığı önemli dönemdir. Bu dönemde çocuklar günlük yaşantılarında uygulayabilecekleri matematik ile ilgili pek çok temel kavrama ulaşırlar ve bu kavramları öğrenmeye başlarlar.

Müzik-Orf Eğitimi

Müzik ve Hareket eğitimi müziğe bir giriş yolu arayan çocukların müzik ve dansla ilgili çeşitli temel deneyimler edinmelerini sağlamayı hedefler.Orff’a göre, müzik ve hareket eğitiminde söz konusu olan yalnızca müzik eğitimi değildir, insanın yetiştirilmesidir. “Orff Schulwerk” insanın içinde zaten var olan yaratıcı güçleri açığa çıkarmasına ortam hazırlayan, temelinde ritim, hareket ve konuşma olan, insanların içlerinden geldiği gibi müzik yapıp, dans etmesine, doğaçlama yapmasına olanak tanıyan, insana bütün sanatsal alanları kombine ederek öğrenme, keşfetme, deneme ve yaratma ortamı sunan bir eğitim anlayışıdır

Kültürel Etkinliklerimiz

Kültür etkinliklerinin en büyük faydası çocuklara ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirebilecekleri ve yeni öğrenme yaşantıları deneyimleyebilecekleri bir imkan sunar. Kültürel etkinlikler çocuklara kendilerini özgürce ifade edebilme imkanı sunar. Çocuğun farkındalığı ve sanatsal yolla özgüven gelişimi artar.

Günlük Yaşam Becerileri

Bu bölümdeki çalışmalar çocuğun günlük yaşamında karşılaşabileceği tüm uğraşlardan oluşur. Sadece çocuğun öz bakımına ait olmayıp, yaşadığı çevresindeki canlı ve cansız varlıklarla olan tüm ilişkilerini kapsar. Bu çalışmalarla çocuk içinde bulunduğu çevreyle başa çıkmayı öğrenir ve çocuğun kendi doğal gelişimine çok önemli katkılar sağlar. Hareket koordinasyonu ve toplu yaşam için ön alıştırmalardır.Günlük yaşam becerileri diğer bölümlere zemin hazırlar niteliktedir. Bu çalışmalarla konsantrasyonu gelişen çocuk diğer çalışmalara geçiş yapmaktadır.

Türkçe Dil Etkinlikleri

Türkçe dil etkinlikleri, çocuğun zihinsel geliĢiminde de etkilidir. Çocuklar belli konularla ilgili düşüncelerini açıklarlar. Olaylar arasında neden sonuç ilişkileri kurarlar. Belli kavramları kullanmayı öğrenirler. Gözlem yapma ve problem çözme yeteneklerini geliştirirler. Türkçe dil etkinliklerinde çocuklar belli durumlarla ilgili duygularını sadece sözel ifadelerle değil, vücut hareketlerini (jest ve mimikler) kullanarak da ifade ederler. Yaratıcılıklarını ortaya koyma fırsatı bulurlar. Böylece psikomotor becerileri de desteklenir.

Sosyal Sorumluluk Projesi

Okul öncesi sosyal sorumluluk projeleri ile amaçlanan şeylere ulaşmanın en keyifli yolu olan bu proje ile çocuklar hem en sevdikleri şeyleri paylaşmayı öğreniyorlar hem de bu yaşta hiç tanımadıkları birilerine iyilik yapmanın nasıl bir his olduğunu tatmış oluyorlar. Tabii bir de olayın karşı tarafı var. Kötü şartlarda yaşam mücadelesi veren miniklerimize ülkenin bir köşesinden, hiç tanımadıkları kardeşlerinden gelen kutuları açtıkları andaki mutlulukları görülmeye değer. Bu şekilde hiçbir çıkar gözetmeden birbirimizin kalbine giden minik köprüler yaratıyoruz. Hiç tanımadığımız bir noktada bizim için heyecanlanan, üzülen, acımızı paylaşan kardeşlerimiz olması çocuklarımıza karşılıksız sevgiyi öğretir.

Sabah Jimnastiği

Sporun çocuk gelişimine desteği çok büyüktür. Çocukların fiziksel ve sosyal anlamda olumlu gelişebilmeleri için spor yapmaları gerekir. Çocukların gelişiminin en kapsamlı ve hızlı olduğu dönemlerden biri 3-6 yaş arasıdır. Bu dönemde alınan eğitim ve kazanılacak alışkanlıklar kişilik gelişimine katkıda bulunur. Çocuklar fiziksel aktiviteler sırasında bedenlerini tanımayı, koordineli bir şekilde kullanmayı, yeteneklerinin farkına varmayı öğrenirler. Aynı zamanda bu becerilere sahip olmakla kazandıkları özgüven ile çevreyle olan ilişkileri güçlenir. Okul öncesi dönem, jimnastik sporuna başlangıç için ideal yaşlardan biridir.

Bilim Kuşağı

Anaokulu ortamında oyunla karışık bir keşfetme ortamında çocukların coşkusu görülmeye değerdir. Duyuları, keşfi ve yaratıcı oyunu içeren etkinlikler, küçük çocukların bilgilerinin yapılandırılmasında temel teşkil ederler. Çocuklar, kendilerini çevreleyen dünyadaki yeni bir madde, nesne ya da olayı araştırmak için beceriler geliştirirler. Araştırdıkça bilim ve matematik yolunda sağlam adımlarla ilerlemelerini sağlayacak temel kavramları bir araya getirerek yapılandırmaya başlarlar. Yaşamın ilk altı yılını kapsayan, çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve toplumsal gelişmelerinin hızlı olduğu bu dönemde, temel fen kavramlarının oluşmaya başladığı ifade edilmektedir. Okul öncesi dönemde çocuklara bilimsel kavramlar kazandırırken problem çözme ve çok yönlü düşünme gibi hayat boyunca bireye gerekli olan temel özellikler kazandırılmaktadır.

Sanat Etkinlikleri

Çocuğun var olan yaratıcılığının geliştirilmesinde ilk basamağı oluşturan okul öncesi eğitim ve bu dönemde uygulanan sanat etkinlikleri büyük önem taşımaktadır. Çocuklar sanat çalışmasının anlamını keşfetmeye aktif olarak katıldıklarında entelektüel, sosyal ve duygusal yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalarlar. Yeni dünya düzeninde yer alacak bireylerin sağlıklı, mutlu ve üretken olabilmeleri için okul öncesi eğitimde sanatın hazırlayıcı etkisi yadsınamaz. Sanatın tüm dalları; müzik, tiyatro, drama, görsel sanatlar okul öncesi seviyesinde düşünülmeli, planlanmalı ve uygulamaya başlanmalıdır

İngilizce

Küçük yaş grubuyla yabancı dil çalışmaları çocuklara ancak, hedeflenen dili sevdirebilmekle mümkündür. Çocuk, ancak sevdiği bir şeyi kabullenir ve ister, sevmediği bir şeyi istemez ve reddeder, bu yaklaşım yabancı dil için de geçerlidir. Çocukların konuya büyük yaş grubu öğrencileri gibi rasyonel bakması veya yaklaşması mümkün değildir. Dolayısıyla dili sevdirmek, yapılan her çalışmanın bir parçası olmalıdır.

Fen ve Doğa Çalışmaları

Çocuklar öğrenirken sürekli inceleme ve araştırma yaparlar. Bu özelliklerinden dolayı bir şey öğrenmede çocuğun davranışı ile bilim insanının davranışı birbirine benzemektedir. Çünkü her ikisinin öğrenme biçimi de inceleme ve araştırmaya dayalıdır. Bunun için “çocuk küçük bir bilim insanıdır” denir. Bilim insanları, fen öğrenmeyi, – Olayların oluşumunu gözleme, – Gözlemlerinden elde ettiklerine bir anlam vermeye çalışma, – Yeni bulgularını ve ön bilgilerini kullanarak gelecekte olabilecekler hakkında tahminde bulunma, – Tahminlerin doğru olup olmadığını kontrol edilen şartlarda test etme, olarak ifade etmektedirler. Bilim insanları bilimde izlenecek yolu deneme- yanılmadeneme, başarısızlık halinde tekrar deneme olarak tanımlamaktadırlar. Çocuk öğrenmeyi, öğrenmenin doğal yöntemi olan, araştırma yoluyla elde etmelidir. Çocuğun kendi çabasıyla yaptığı araştırmalar bir bilim insanının çalışmaları kadar değerli, vardığı sonuçlar da bu kadar önemlidir.

Satranç

Gün geçtikçe okulöncesi eğitim programlarında sıklıkla rastlanan bir oyun/spor haline gelen satranç, çocukları hem eğlendiriyor hem de eğitiyor. Okul öncesi eğitiminde satrancın yararları zihni ve hayal gücünü geliştirir, dikkati geliştirir, öngörüyü geliştirir, kapsamlı düşünmeyi öğretir, buluş yeteneğini geliştirir, sabırlı olmayı, ölçülülüğü ve soğukkanlılığı öğretir,özgüven kazandırır, yeni sözcük ve kavramlarla tanıştırır, kurallara ve rakibe saygılı olmayı öğretir, ve zevk verir eğlendirir. Belki de en önemlisi, çocuğun oyun sürecini zevkle yaşaması ve eğlendiğini duyumsamasıdır.

Değerler ve Karakterler Eğitimi

Okul öncesi dönem çocuğun sosyal-duygusal gelişimi, fiziksel gelişimi, bilişsel gelişimi, psiko-motor gelişimi ve dil gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir. İlk başlarda nesneleri ısırarak, nesnelere dokunarak, onları hareket ettirerek başlayan öğrenme süreci yerini merak duygusu ve öğrenme isteği içeren sorulara bırakmaktadır. Bu dönemde çocuğun yaşadığı deneyimler onun sonraki sosyal ve akademik yaşamı üzerinde ve kişiliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve çocuğun gelecekte nasıl bir insan olacağını belirlemektedir. Çocuklar değerlere ilişkin bilgileri yaşamları boyunca öğrenmektedirler ama ilk bilgiler erken dönemde kazanılmaya başlanmaktadır. Bu süreç yaşam boyu devam etmektedir. Ancak temel değerler bu dönemde oluşmaktadır

Meslek Atölyemiz

Son dönemlerin vazgeçilmez tutkusu olan meslek atölyesi de çocuk gelişimine ve karakter oluşumuna büyük katkı sağladığı için tercih ediliyor. Meslek atölyesine belli yaş grup çocuklar alınıyor ve bu çocukların her meslek grubu hakkında bilgi sahibi olması amaçlanıyor. Çocuk farklı simgeleri birleştirerek bu mesleğin hangisi olduğunu bulmaya çalışıyor. Eğlenirken öğreniyor ve atölyeden çıkmak istemiyor. Meslek atölyesi sadece meslekleri buldurmaya yönelik olmadığı için etkinlik yelpazesinin birden fazla renkleri içeriğinde barındırdığını görüyoruz. Hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar.